สถานที่ติดต่อ

555 หมู่ 3 ถนนรัฐประชาธรรมขันธุ์สุนทร

ตำบลถนนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 15000

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 411 546

โทรสาร : 036 424 492

thzh-CNenlo

นายก้าน  ทิพวรรณ์

ปลัดเทศบาลตำบลถนนใหญ่

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

นางรุ่งนภา  จันทรา

รองปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

นางรัชนี  แก้วโกมุท

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป)

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นักบริหารงานทั่วไป)

งานบริหารทั่วไป

นางสาวอลิสรา ลีฬหาพงศธร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนลินธารา ทองบุญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

งานการเจ้าหน้าที่

นายปรัชญา ภูอาษา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานนิติการ

นายปิยนรินทร์ ฉ่ำพึ่ง

นิติกรชำนาญการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายณัฐพล พรหมเมือง

เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน

งานทะเบียนราษฎร

น.ส.ธนวัฒน์ ภิษัชรักวงศ์

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ

นางศศิญาดา มีทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศรีสกุล นันทา

นักการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายภานุพันธ์ คีมพันธ์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายสุทัศน์  ทันกระโทก

พนักงานขับรถยนต์