สถานที่ติดต่อ

555 หมู่ 3 ถนนรัฐประชาธรรมขันธุ์สุนทร

ตำบลถนนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 15000

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 411 546

โทรสาร : 036 424 492

thzh-CNenlo

ประชุมสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565

สมัยสามัญ สมัยที่ 1

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่   (28 กุมภาพันธ์ 2565)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ 

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่


ประชุมสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564

สมัยสามัญ สมัยที่ 1

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   (11 พฤษภาคม 2564)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

สมัยสามัญ สมัยที่ 2

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  (13 สิงหาคม 2564)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  (24 สิงหาคม 2564)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

สมัยสามัญ สมัยที่ 3

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  (20 กันยายน 2564)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  (15 พฤศจิกายน 2564)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

สมัยสามัญ สมัยที่ 4

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  (28 ธันวาคม 2564)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1


ประกาศสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ ครั้งแรก 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ. 2564 และกำหนดสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

คำสั่งอำเภอเมืองลพบุรี เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่

คำสั่งอำเภอเมืองลพบุรี เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ 

ประกาศอำเภอเมืองลพบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ ครั้งแรก

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลถนนใหญ่และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่


 ประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2563

สมัยสามัญ สมัยที่ 1

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

สมัยสามัญ สมัยที่ 2

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

สมัยสามัญ สมัยที่ 3

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

สมัยสามัญ สมัยที่ 4

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4


ประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 1

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

สมัยสามัญ สมัยที่ 2

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

สมัยสามัญ สมัยที่ 3

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

สมัยสามัญ สมัยที่ 4

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1


ประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 1

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

สมัยสามัญ สมัยที่ 2

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

สมัยสามัญ สมัยที่ 3

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

สมัยสามัญ สมัยที่ 4

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1


ประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560

สมัยสามัญ สมัยที่ 1

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

สมัยสามัญ สมัยที่ 2

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

สมัยวิสามัญ 

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่1

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

สมัยสามัญ สมัยที่ 3

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

สมัยสามัญ สมัยที่ 4

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ ่สมัยสามัญ สมัยที่ 4


ประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2559

สมัยสามัญ สมัยที่ 1

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

สมัยสามัญ สมัยที่ 2

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 20 มิถุนายน 2559

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 20 มิถุนายน 2559

สมัยสามัญ สมัยที่ 3

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 22 สิงหาคม 2559

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 9 กันยายน 2559

สมัยสามัญ สมัยที่ 4

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 23 ธันวาคม 2559

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 23 ธันวาคม 2559


 ประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2558

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 24 มิถุนายน 2558
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 14 สิงหาคม 2558
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 19 สิงหาคม 2558
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2558


ประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2557

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 27มิถุนายน 2557
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 15 สิงหาคม 2557
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 23 กันยายน 2557
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 26 กันยายน 2557


ประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2556 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1           ประจำปี พ.ศ. 2556 วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556