ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

การส่งเสริมความโปร่งใสและการดำเนินการป้องกันการทุจริต

O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ Click คลิก

===========================================================================

O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 TNY news 65

============================================================================

 

O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี >>> CLICK คลิก

 

============================================================================

 

O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต >>> CLICK คลิก

 

============================================================================

 O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

              กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นองค์กรต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ในวัน เทศบาล

            >>> Click คลิก 

============================================================================

O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ปกแผนป้องกันการทุจริต

 ============================================================================

 

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน >>> CLICK คลิก

============================================================================

 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี >>> CLICK คลิก

 

============================================================================

 

O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน >>> CLICK คลิก

 

============================================================================

 

043  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน >>> CLICK คลิก

============================================================================