ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

การส่งเสริมความโปร่งใสและการดำเนินการป้องกันการทุจริต

O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ >>> CLICK คลิก

===========================================================================

 O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร >>> CLICK คลิก

 

===========================================================================

O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต >>> CLICK คลิก

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลถนนใหญ่   >>> CLICK คลิก

 

ข้อบังคับเทศบาลตำบลถนนใหญ่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  >>> CLICK คลิก

 

============================================================================

 

O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี >>> CLICK คลิก

 

============================================================================

 

O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต >>> CLICK คลิก

 

============================================================================

 

O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต >>> CLICK คลิก

 

============================================================================

 

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน >>> CLICK คลิก

 

============================================================================

 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี >>> CLICK คลิก

 

============================================================================

 

O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน >>> CLICK คลิก

 

============================================================================

 

043  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน >>> CLICK คลิก

 

============================================================================