ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

การส่งเสริมความโปร่งใสและการดำเนินการป้องกันการทุจริต

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลถนนใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2562  >>> CLICK คลิก

 

ข้อบังคับเทศบาลตำบลถนนใหญ่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 >>> CLICK คลิก

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account