ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

CLICK >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DOWN LOAD  แผนอัตรากำลังสามปี 2564-2566

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

- ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) ((CLICK))

- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562  ((CLICK))

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

- ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่ง) ((CLICK))

- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ((CLICK))

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

- ประกาศ ก.ถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ((CLICK))

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบีติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติ่ม ((CLICK))

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

- ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ( หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน , หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย , หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์) ((CLICK))

- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ((CLICK))

- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย ((CLICK))

 =============================================================

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

CLICK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>DOWNLOAD  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

=============================================================

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

CLICK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>DOWNLOAD  รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

=============================================================

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร  CLICK

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี 

 

=============================================================

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

CLICK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>DOWNLOAD รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี