ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เกิน 500,000 บาท

 ................................

.................................

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างที่เกิน 500,000 บาท

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


2022-05-10 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนศรีอินทราทิตย์ ฝั่งทิศตะวันออก บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ ๕ ถึงอาคารโครงการพีระสุทาวน์โฮม หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

2022-05-10 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนศรีอินทราทิตย์ ฝั่งทิศตะวันตก บริเวณบ้านเลขที่ ๑๒๙ ถึงบริเวณตรงข้ามร้านมณีแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

2022-05-05 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนศรีอินทราทิตย์ฝั่งทิศตะวันออก โครงการสิรัญญาวอมมี่ หมู่ที่ ๓ ถึงบริเวณที่ดินอาจารย์ช้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

2022-04-27 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านนางอุดม อินทร์ปัญญา ถึงถนนรัฐประชาธรรมขันธ์สุนทร หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

2022-01-05 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ

2021-11-16 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรหมู่บ้านสิรัญญา ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

2021-10-20 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไท-พวน

2021-10-20 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลถนนใหญ่

2021-10-20 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านถนนแค ถึงหลังรั้ววัดถนนแค หมู่ที่ ๓ ตำบลถนนใหญ่

2021-10-20 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนายประวัติ พิมพาภรณ์ ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลถนนใหญ่

2021-10-20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณชุมชนสิรัญญา ๓ ซอย ๓

2021-10-04 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านนางยุพิน อักษรทอง ถึงหน้าปากซอยร่มเย็น หมู่ที่่ ๔ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

2021-10-04 โครงการงานปรับปรุงเสริมผิวจราจรหมู่บ้านธาราทิพย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๔ จุด

2021-09-06 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณซอยบ้านนางอัญชลี กุศลส่ง หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านหินสองก้อน ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

2021-09-02 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางถนนพระยาพิชัยดาบหัก จากสายสี่แยกท่าแค ถึงสายสี่แยกอานันท์ ชุมชนบ้านถนนใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนใหญ่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร พื้นที่ ๑๕,๒๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2021-01-22 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยร่วมจิตร ถึงซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๔ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

2020-12-15 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางถนนศรีอินทราทิตย์ (ตอนที่ ๑) บริเวณซุ้มประตูวัดซาก - แยกท่าแค หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๕ ตำบลถนนใหญ่

2020-11-27 โครงการปรับปรุงเสริมผิวไหล่ทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนศรีอินทราทิตย์ (ตอนที่ ๑) บริเวณซุ้มประตูวัดซาก - แยกท่าแค หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๕ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

2020-10-08 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสองพี่น้อง (ร้านเจี๊ยบบ้านสวน) หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่

2020-10-08 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

2020-10-08 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.๓๑ รอ

2020-10-08 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณซอยจักสาน (หอมจันทร์) หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่

2020-10-08 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนศรีอินทราทิตย์ ฝั่งทิศตะวันตก บริเวณบ้านเลขที่ ๑๒๙ ถึงบริเวณตรงข้ามร้านมณีแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลถนนใหญ่

2020-10-08 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนศรีอินทราทิตย์ ฝั่งทิศตะวันออก บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ ๕ ถึงอาคารโครงการพีระสุทาวน์โฮม หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนใหญ่

2020-08-05 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำบริเวณซอยร่มเย็น (ช่วงที่ ๒) ชุมชนบ้านถนนแค หมู่ที่ ๔ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

2020-07-15 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

2020-02-17 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักถนนศรีอินทราทิตย์ฝั่งทิศตะวันตก ช่วงที่ ๑ จากบริเวณหน้าหมู่บ้านธาราทิพย์ถึงซอยศรีสกุล หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่

2020-02-17 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาปิดตะแกรงเหล็ก ถนนรัฐประชาธรรมขันธ์สุนทร บริเวณหน้าหอเกิดแก้ว ถึงหน้าหมู่บ้านถนนแคทาวน์เฮาส์ หมู่ที่ ๓

2019-10-21 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่บ้านถนนแคทาวน์เฮาส์ หมู่ที่ ๓ ตำบลถนนใหญ่

2019-10-21 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีสกุล หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่

2019-10-21 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางวนิดา สอนซ่อนกลิ่น ถึงถนนศรีอินทราทิตย์ หมู่ที่ ๖ ตำบลถนนใหญ่

2019-10-21 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านร้อยตรีเทอดศักดิ์ พิมพ์ทนติ ถึงบ้านนายพงษ์ศักดิ์ ม่วงเขียว หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนใหญ่

2019-08-13 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำเสีย บริเวณปากซอยร่มเย็น หมู่ที่ ๔ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

2018-12-12 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ชุมชนธาราทิพย์ หมู่ที่ ๑