ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

งบแสดงสถานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

O20 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2556 เทศบาลตำบลถนนใหญ่

รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557

รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558

รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานข้อมูลสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 4)

รายงานข้อมูลสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2561

รายงานข้อมูลสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 4)

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานข้อมูลสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563