ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

การส่งเสริมความโปร่งใสและการดำเนินการป้องกันการทุจริต

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลถนนใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2562  >>> CLICK คลิก

 

ข้อบังคับเทศบาลตำบลถนนใหญ่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 >>> CLICK คลิก

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เกิน 500,000 บาท

 ................................

.................................

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างที่เกิน 500,000 บาท

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


2020-08-05 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำบริเวณซอยร่มเย็น (ช่วงที่ ๒) ชุมชนบ้านถนนแค หมู่ที่ ๔ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

2020-07-15 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

2020-02-17 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักถนนศรีอินทราทิตย์ฝั่งทิศตะวันตก ช่วงที่ ๑ จากบริเวณหน้าหมู่บ้านธาราทิพย์ถึงซอยศรีสกุล หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่

2020-02-17 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาปิดตะแกรงเหล็ก ถนนรัฐประชาธรรมขันธ์สุนทร บริเวณหน้าหอเกิดแก้ว ถึงหน้าหมู่บ้านถนนแคทาวน์เฮาส์ หมู่ที่ ๓

2019-10-21 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่บ้านถนนแคทาวน์เฮาส์ หมู่ที่ ๓ ตำบลถนนใหญ่

2019-10-21 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีสกุล หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่

2019-10-21 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางวนิดา สอนซ่อนกลิ่น ถึงถนนศรีอินทราทิตย์ หมู่ที่ ๖ ตำบลถนนใหญ่

2019-10-21 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านร้อยตรีเทอดศักดิ์ พิมพ์ทนติ ถึงบ้านนายพงษ์ศักดิ์ ม่วงเขียว หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนใหญ่

2019-08-13 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำเสีย บริเวณปากซอยร่มเย็น หมู่ที่ ๔ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

2018-12-12 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ชุมชนธาราทิพย์ หมู่ที่ ๑