ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลถนนใหญ่

ประกาศทุกประเภท


2021-05-03 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-30 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ชุดโฟโต้คุมการปิด-เปิดไฟทาง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-26 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-26 ซื้อแบบพิมพ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-23 จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม ๔๑๒๓ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-23 จ้างทำบอร์ดเลือกตั้ง ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ ซม. จำนวน ๑๐ บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-17 ซื้อวัสดุในสถานการณ์โควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-17 จ้างซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๕๖๒ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-15 จ้างซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน รถยนต์ประจำกอง หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๕๗๓ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-11 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๕๖๓๗ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-01 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางถนนศรีอินทราทิตย์ (ตอนที่ ๑) บริเวณซุ้มประตูวัดซาก - แยกท่าแค หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๕ ตำบลถนนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-02-22 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งตามโครงการจัดการการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-02-19 จ้างจัดทำสถานที่ล้างมือ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-02-18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยร่วมจิตร ถึงซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๔ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-02-17 จ้างซ่อมแซมหลังคาพร้อมเปลี่ยนฝ้าและเปลี่ยนชุดโคมไฟ อาคารสำนักงาน ๓ ชั้น บริเวณชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-02-10 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ผ้าใบหลังคาเต็นท์ จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-02-09 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บร-๒๖๘๔ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-02-04 จ้างซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-02-02 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงานชั้น ๒, ๓ หลังกลางทุกห้อง พร้อมติดเบรกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-29 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ใบเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-28 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางถนนศรีอินทราทิตย์ (ตอนที่ ๑) บริเวณซุ้มประตูวัดซาก - แยกท่าแค หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๕ ตำบลถนนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-01-26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยร่วมจิตร ถึงซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๔ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-01-22 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยร่วมจิตร ถึงซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๔ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

2021-01-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางถนนศรีอินทราทิตย์ (ตอนที่ ๑) บริเวณซุ้มประตูวัดซาก - แยกท่าแค หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๕ ตำบลถนนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-01-18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางถนนศรีอินทราทิตย์ (ตอนที่ ๑) บริเวณซุ้มประตูวัดซาก - แยกท่าแค หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๕ ตำบลถนนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-01-18 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-18 จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ พร้อมเดินสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางถนนศรีอินทราทิตย์ (ตอนที่ ๑) บริเวณซุ้มประตูวัดซาก - แยกท่าแค หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๕ ตำบลถนนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-01-04 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง พร้อมย้ายเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู (ห้องประชุมตึกกองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางถนนศรีอินทราทิตย์ (ตอนที่ ๑) บริเวณซุ้มประตูวัดซาก - แยกท่าแค หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๕ ตำบลถนนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-12-23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางถนนศรีอินทราทิตย์ (ตอนที่ ๑) บริเวณซุ้มประตูวัดซาก - แยกท่าแค หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๕ ตำบลถนนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-12-15 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางถนนศรีอินทราทิตย์ (ตอนที่ ๑) บริเวณซุ้มประตูวัดซาก - แยกท่าแค หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๕ ตำบลถนนใหญ่

2020-11-27 โครงการปรับปรุงเสริมผิวไหล่ทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนศรีอินทราทิตย์ (ตอนที่ ๑) บริเวณซุ้มประตูวัดซาก - แยกท่าแค หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๕ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

2020-11-26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-12 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกคอม (สำนักงานทะเบียนราษฎร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-08 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสองพี่น้อง (ร้านเจี๊ยบบ้านสวน) หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่

2020-10-08 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

2020-10-08 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.๓๑ รอ

2020-10-08 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณซอยจักสาน (หอมจันทร์) หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่

2020-10-08 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนศรีอินทราทิตย์ ฝั่งทิศตะวันตก บริเวณบ้านเลขที่ ๑๒๙ ถึงบริเวณตรงข้ามร้านมณีแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลถนนใหญ่

2020-10-08 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนศรีอินทราทิตย์ ฝั่งทิศตะวันออก บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ ๕ ถึงอาคารโครงการพีระสุทาวน์โฮม หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนใหญ่

2020-09-24 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-22 จ้างซ่อมแซมถนนชำรุดภายในหมู่บ้านสิรัญญา ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-22 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-21 ซื้อผ้าม่านหลุยส์พร้อมพู่ประดับ พร้อมติดตั้งในห้องประชุมตึกกองการศึกษา ขนาด ๓๒๐ x๒๘๐ ซม. และสติ๊กเกอร์ฝ้าติดบานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-17 จ้างซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๕๖๒ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-16 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-10 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-09 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำบริเวณซอยร่มเย็น (ช่วงที่ ๒) ชุมชนบ้านถนนแค หมู่ที่ ๔ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-08 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง น้ำยาดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-03 จ้างเครื่องจักรกลงานหนัก (รถขุดตีนตะขาบ) และรถบรรทุกเก็บเศษวัชพืช เพื่อขุดลอกคลองบริเวณหลังค่าย ร.๓๑ รอ. หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-31 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านถนนแคทาวน์เฮาส์ หมู่ที่ ๓ ตำบลถนนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-08-21 จ้างรถยนต์ปรับอากาศสองชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำบริเวณซอยร่มเย็น (ช่วงที่ ๒) ชุมชนบ้านถนนแค หมู่ที่ ๔ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-08-14 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านถนนแคทาวน์เฮาส์ หมู่ที่ ๓ ตำบลถนนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-08-10 ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-07 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-08-05 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำบริเวณซอยร่มเย็น (ช่วงที่ ๒) ชุมชนบ้านถนนแค หมู่ที่ ๔ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

2020-08-03 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-29 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงเสียงตามสายที่ติดตั้งภายในสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-29 จ้างปรับปรุงหลังคาเมทัลชีท ฝ้าเพดานห้องกองคลัง เทศบาลตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-22 จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม ๔๑๒๓ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-21 จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ตฆ ๙๒๒๑ ลพบุรี (รถฟาร์มแทรคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-21 จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมกล้องวงจรปิดภายในสำนักงานเทศบาลตำบลถนนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-16 จ้างโครงการก่อสร้างห้องที่ทำการชุมชนธาราทิพย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-16 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-15 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

2020-07-14 จ้างซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๕๖๒ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-01 จ้างซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๕๖๒ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-26 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-23 ซื้อตามโครงการอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-19 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-11 ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-10 ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-05 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-02 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านร้อยตรีเทอดศักดิ์ พิมพ์ทนต์ ถึงบ้านนายพงษ์ศักดิ์ ม่วงเขียว หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-06-01 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กรณีเกิดเหตุวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลถนนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีสกุล หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-05-26 ซื้อสังกะสี ๑๒ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กรณีเกิดเหตุวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลถนนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-15 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำด้านข้างกองการศึกษา และห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลถนนใหญ่ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-13 จ้างซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๕๖๒ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-13 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านร้อยตรีเทอดศักดิ์ พิมพ์ทนต์ ถึงบ้านนายพงษ์ศักดิ์ ม่วงเขียว หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-05-12 จ้างซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๕๗๓ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-12 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-12 จ้างซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๘๘๙ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-08 จ้างเครื่องจักรกลงานหนัก (รถขุดตีนตะขาบ) และรถบรรทุกเก็บเศษวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-07 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account