ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลถนนใหญ่

ประกาศทุกประเภท


2020-05-28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีสกุล หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-05-26 ซื้อสังกะสี ๑๒ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กรณีเกิดเหตุวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลถนนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-15 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำด้านข้างกองการศึกษา และห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลถนนใหญ่ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-13 จ้างซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๕๖๒ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-13 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านร้อยตรีเทอดศักดิ์ พิมพ์ทนต์ ถึงบ้านนายพงษ์ศักดิ์ ม่วงเขียว หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-05-12 จ้างซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๕๗๓ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-12 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-12 จ้างซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๘๘๙ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-08 จ้างเครื่องจักรกลงานหนัก (รถขุดตีนตะขาบ) และรถบรรทุกเก็บเศษวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-07 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-07 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีสกุล หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-30 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-30 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-27 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-13 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อแบบพ่นละอองฝอย (สำหรับผิวคน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-08 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-08 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-07 ซื้อถังขยะ ขนาด ๒๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-31 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-31 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-20 ซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-20 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-20 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-19 ซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-17 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-10 ซื้อกระจกโค้งนูน จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-06 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาปิดตะแกรงเหล็ก ถนนรัฐประชาธรรมขันธ์สุนทร บริเวณหน้าหอเกิดแก้ว ถึงหน้าหมู่บ้านถนนแคทาวน์เฮาส์ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-03-06 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักถนนศรีอินทราทิตย์ฝั่งทิศตะวันตก ช่วงที่ ๑ จากบริเวณหน้าหมู่บ้านธาราทิพย์ถึงซอยศรีสกุล หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-03-04 จ้างปรับปรุงไหล่ทางบริเวณพื้นที่สาธารณะข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลถนนใหญ่ อำภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-26 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-20 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านร้อยตรีสนอง อุ่นจิตรพันธ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักถนนศรีอินทราทิตย์ฝั่งทิศตะวันตก ช่วงที่ ๑ จากบริเวณหน้าหมู่บ้านธาราทิพย์ถึงซอยศรีสกุล หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-02-19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาปิดตะแกรงเหล็ก ถนนรัฐประชาธรรมขันธ์สุนทร บริเวณหน้าหอเกิดแก้ว ถึงหน้าหมู่บ้านถนนแคทาวน์เฮาส์ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-02-17 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักถนนศรีอินทราทิตย์ฝั่งทิศตะวันตก ช่วงที่ ๑ จากบริเวณหน้าหมู่บ้านธาราทิพย์ถึงซอยศรีสกุล หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่

2020-02-17 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาปิดตะแกรงเหล็ก ถนนรัฐประชาธรรมขันธ์สุนทร บริเวณหน้าหอเกิดแก้ว ถึงหน้าหมู่บ้านถนนแคทาวน์เฮาส์ หมู่ที่ ๓

2020-02-14 จ้างซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บร ๑๗๗๖ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-13 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-13 จ้างซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๘๘๙ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-05 จ้างซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-27 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-24 จ้างเสริมความหนาลานกีฬา หินคลุก บริเวณลานกีฬาเอนกประสงค์และรอบลานกีฬาเอนกประสงค์ ชุมชนบ้านถนนใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-24 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากสวนจ่าสิบเอก สด แสนดวงดี ถึงบ้านนางสมจิต สมรักษ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-23 จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนางวนิดา สอนซ่อนกลิ่น ถึงถนนศรีอินทราทิตย์ หมู่ที่ ๖ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-09 ซื้อต้นทองอุไร ขนาด ๑.๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-08 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-06 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-25 จ้างทำดอกไม้สด และประดับตกแต่งบริเวณเวทีและโต๊ะหมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-12 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม ๔๑๒๓ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-12 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๘๕ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-04 จ้างซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๕๖๒ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-26 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-25 จ้างซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-22 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-13 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๕๖๒ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-13 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กบ ๑๓๔๘ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-13 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๕๖๒ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-08 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-04 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-01 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-29 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลาพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-21 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่บ้านถนนแคทาวน์เฮาส์ หมู่ที่ ๓ ตำบลถนนใหญ่

2019-10-21 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีสกุล หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่

2019-10-21 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางวนิดา สอนซ่อนกลิ่น ถึงถนนศรีอินทราทิตย์ หมู่ที่ ๖ ตำบลถนนใหญ่

2019-10-21 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านร้อยตรีเทอดศักดิ์ พิมพ์ทนติ ถึงบ้านนายพงษ์ศักดิ์ ม่วงเขียว หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนใหญ่

2019-09-27 จ้างติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำภายในสำนักงานเทศบาลตำบลถนนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-20 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม ๔๑๒๓ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-20 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๘๕ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-19 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๘๕ ลพบุรี (รถบรรทุกน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-17 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-17 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม ๔๑๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-11 จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนบ้านถนนใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-11 จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาที่จอดรถพร้อมปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าห้องปฏิบัติงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-10 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๘๕ ลพบุรี (รถบรรทุกน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำเสีย บริเวณปากซอยร่มเย็น หมู่ที่ ๔ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-09 จ้างโครงการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-06 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-06 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๘๕ ลพบุรี (รถบรรทุกน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-05 จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงานเทศบาลตำบลถนนใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลถนนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-05 จ้างโครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการสำนักงานเทศบาลตำบลถนนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-04 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๙๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-15 จ้างโครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงบ่อพักบริเวณหมู่บ้านถนนแคทาวน์เฮาส์ หมู่ที่ ๓ ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำเสีย บริเวณปากซอยร่มเย็น หมู่ที่ ๔ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-08-13 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำเสีย บริเวณปากซอยร่มเย็น หมู่ที่ ๔ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

2019-08-09 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-09 จ้างซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-30 จ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบริเวณบ้าน ร.ต. สมศักดิ์ ครองสถาน ถึงบ้านนางอุบล บุญปาสาร หมู่ที่ ๕ ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง