ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2565

IMG 7243IMG 7276IMG 7263

วันที่ 24 เมษายน 2565 “วันเทศบาล”
นายรัชพล เกียรติวินัยสกุล นายกเทศมนตรีตำบลถนนใหญ่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง และ จ้างเหมาบริการ ในสังกัดเทศบาลตำบลถนนใหญ่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อระลึกถึงความสำคัญของการ ก่อกำเนิดเทศบาล และเพื่อให้พนักงานเทศบาลตระหนักถึง ความสำคัญในบทบาทของการเป็นผู้ให้บริการประชาชน ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ให้กับบุคลากรในเทศบาล โดยเทศบาลตำบลถนนใหญ่ กำหนดจัดกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2565 ดังนี้
- พิธีสักการะพระพรหม ประจำเทศบาลตำบลถนนใหญ่
- นายกเทศมนตรีตำบลถนนใหญ่ อ่านสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2565 และ นำพนักงานเทศบาล แสดงพลังสร้างจิตสำนึกในการเป็นองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นต้านการทุจริตคอรัปชั่น
- ทำบุญเลี้ยงพระ (ถวายภัตตาหารปิ่นโต ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19) อุทิศส่วนกุศลแด่ อดีตผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัดที่เคยปฏิบัติงานและสร้างคุณประโยชน์ ต่อ เทศบาลตำบลถนนใหญ่ ที่ล่วงลับไปแล้ว
- กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบเทศบาลตำบลถนนใหญ่
- กิจกรรมวันสงกรานต์ (ย้อนหลัง) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ให้แก่ พนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่เสียสละเวลาช่วงเทศกาลสงกรานต์ปฏิบัติหน้าที่ช่วง 7 วันอันตราย
=================================