ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี "ลงข่วง" ตามวิถีชาวไท-พวน

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลตำบลถนนใหญ่ โดย กองการศึกษา ได้จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี "ลงข่วง" ตามวิถีชาวไท-พวน ได้รับเกียรติจากนายศรีชัย ตันทะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด และนายพีรพงษ์ นุชรักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี และ นางสาวนิติยา เสงี่ยมจิตต์ วัฒนธรรมอำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมในกิจกรรมวันนี้

กิจกรรม ประกอบด้วย
- การจัดนิทรรศการวิถีชีวิตชาว ไทย-พวน
- การแสดงสินค้า OTOP ตำบลถนนใหญ่
- การแสดงจินตนาการประกอบแสง สี เสียง สื่อผสมชุด "ลงข่วงวิถี แสงสีไทย-พวนประเพณี ตามรอยราชินี พระแม่ศรีแห่งแผ่นดิน"

เทศบาลตำบลถนนใหญ่ โดยนายจารุกิตติ์ นวลมิ่งกิรติ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลถนนใหญ่ ขอขอบคุณ ประชาชนชาวตำบลถนนใหญ่ และทุกภาคส่วน ที่ร่วมแรงร่วมใจในการเป็นเจ้าภาพที่ดี และร่วมกันสืบสานประเพณีลงข่วงของช่าวไท-พวน ตำบลถนนใหญ่ จนสำเร็จลุล่วงเป็น

อย่างดี

 

IMG 7976

IMG 7980

IMG 7983

IMG 7990

IMG 7993

IMG 8027

IMG 8052

IMG 8057

IMG 8058

IMG 8067

IMG 8069

IMG 8171

IMG 8071

IMG 8052

IMG 8156

IMG 8158

IMG 8167

IMG 8171