ราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราค่าจัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564

ราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราจัดเก็บ ประจำปี 2564