ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ครั้งที่ 1/2563CamScanner 08 11 2020 17.15.59