ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนฯ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 6/2363 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563

ตามที่ พื้นที่เทศบาลตำบลถนนใหญ่ หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ เกิดเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   และ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ได้ประกาศเขตพื้นที่ ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ในพื้นที่ อำเภอเมืองลพบุรี ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ มีประชาชนได้ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นั้น

จึงอาศัยอานาจตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลถนนใหญ่ มีมติพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามมติการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. การให้ความช่วยเหลือปรพชาชนด้านสาธารณภัย จำนวน ๘๔ ราย

๒. การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๗๘ ราย

รวมจำนวน ๒๖๒ ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ----------((( CLICK )))-----------

img016

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account