ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

E SERVICE

ช่องทางบริการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

เทศบาลตำบลถนนใหญ่  ผ่านระบบ E-SERVICE

เรียน  ประชาชนตำบลถนนใหญ่

เทศบาลตำบลถนนใหญ่ ดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับท้องถิ่น โดยอาศัยช่องทางการให้การช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทาง "ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน"

สำหรับประชาชนท่านใด มีความประสงค์ยื่นคำร้องของรับความช่วยเหลือ สามารถยื่นผ่านระบบ E-SERVICE โดยลงข้อมูลให้ครบถ้วน  

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ทต.ถนนใหญ่

====================================================================================

E-Service  / E-FORM Online

ลงทะเบียน สุนัข และ แมว เพื่อสำรวจ และขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในระบบ E - Form ((CLICK รูปภาพ))

ฝังไมโครชิพสุนัข 1