ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการประจายอำนาจให้แก่องค์กปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติส่งเสริมการรักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475

พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508

พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลถนนใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลถนนใหญ่ เรื่อง การบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลถนนใหญ่ พ.ศ.2552  

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลถนนใหญ่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2552

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลถนนใหญ่ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2552

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลถนนใหญ่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลถนนใหญ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลถนนใหญ่ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2552

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลถนนใหญ่ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2552

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลถนนใหญ่ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2552

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลถนนใหญ่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2552

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลถนนใหญ่ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทน การตรวจแบบแปลนก่อสร้าง ดัดแปรง รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร พ.ศ. 2552

 

 icon 08