ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติตามแผน ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
รายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2557
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เทศบาลตาบลถนนใหญ่ ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)ปีงบประมาณ 2559
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เทศบาลตาบลถนนใหญ่ ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานข้อมูลสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 4)

[ใหม่] รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

**********แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560**********

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2560 - เดือน มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รวมทั้งหมด 16 เรื่อง 

ศูนย์ดำรงธรรม 4  เรื่อง***  ได้รับการแก้ไข  4  เรื่อง
เรื่องร้องเรียนจากประชาชน  12  เรื่อง  ได้รับการแก้ไข  12  เรื่อง

หมายเหตุ  ข้อมูลจาก งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

***** รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หมายเหตุ  งานนิติการรายงานผ่านระบบ e-plan nacc ของ สำนักงาน ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้ว จึงสรุปผลการดำเนินการดังนี้.-

+++++++ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  CLICK  ++++++++

+++++++ รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  CLICK ++++++++

+++++++ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  CLICK ++++++++