แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี

งบประมาณรายจ่ายประจำปี


     ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
     ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
     ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
     ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
     ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
     ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

 

---------------------------------------------------------------------

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

     แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  ดาวน์โหลด

     ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ส่วนราชการ เทศบาลตำบลถนนใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ดาวน์โหลด
     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ดาวน์โหลด
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563  ดาวน์โหลด