ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

ปกแผน 61 65

 

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ปกแผนดำเนินงาน 65

 

รายงานงานการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2564


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ปี64

 

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลรอบ 6 เดือน ปี 2565

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก

 

 

แผนพัฒนา 4 ปี อนุมัติและประกาศใช้ >>> ดาวน์โหลด

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แก้ไข) ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 - 2564 ****ดาวน์โหลด

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1****ดาวน์โหลด

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2****ดาวน์โหลด

 

 

 

............................................................................................................................. 

แผนพัฒนา 3 ปี


แผนพัฒนา 3 ปี ประกาศใช้ >>> ดาวน์โหลด

 

ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) - - -> Download

 .................................................................................................................................

 

แผนการดำเนินงาน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562