ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

กองช่าง

2

 

นางสาวมนัสยา  เชื้อปาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานการช่าง)

 

noperson

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)

 

                     งานวิศวกรรม                                  งานสถาปัตยกรรม                                     งานผังเมือง                                         งานธุรการ

             1                      noperson                       noperson                      noperson

                นายมนตรี  พักอาจ                                                                                       นายเชี่ยวชาญ  ดุงแก้ว

            นายช่างโยธาชำนาญงาน                                                                                   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    

 

 

พนักงานจ้าง                                                                                                                                                                        พนักงานจ้าง

 

                                                              

             noperson                                                                                                                                  noperson

                          -ว่าง-                                                                                                                                                           -ว่าง-

                      คนงานทั่วไป                                                                                                                                                   คนงานทั่วไป