ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

กองคลัง

 noperson

 

นางสาววรรณพร  อินทรปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง

 (นักบริหารงานการคลัง)

 

noperson

 

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)

 

     

                  งานการเงินและบัญชี                            งานพัสดุและทรัพย์สิน                              งานจัดเก็บรายได้                                     งานธุรการ

 

              17                     noperson                     15                      16

                                                                                      

            นางสาวธนิยาภา  ฉายบ้านใหม่                          นางณัฏฐา เพชรคุ้ม                                 นางอิงอร  หาลาภ                             นางสาววชิราภรณ์  กลับทวี

       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน               เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน                         เจ้าพนักงานธุรการ

                                                                                                                                   

                                                                              พนักงานจ้าง                                      ลูกจ้างประจำ

 

              noperson                      noperson                     noperson

 

                           -ว่าง-                                                -ว่าง-                                 นางสาวแจ่มจันทร์  ทุมวงษา

        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน                         คนงานทั่วไป                                       คนงานทั่วไป