ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

สำนักปลัดเทศบาล

 

img20220425 22405581

 นายก้าน  ทิพวรรณ์

ปลัดเทศบาลตำบลถนนใหญ่

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

 

 img20220425 23282906

นางรุ่งนภา  จันทรา

รองปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

 

 

 รชน 

 

นางรัชนี  แก้วโกมุท

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป)

 

 

noperson

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นักบริหารงานทั่วไป)

 

 

      งานบริหารทั่วไป        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน          งานการเจ้าหน้าที่                    งานนิติการ        งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      งานทะเบียนราษฎร 

 

   20              noperson              noperson             12            ณฐพล            noperson     นางสาวอลิสรา ลีฬหาพงศธร    นางสาวนลินธารา  ทองบุญ    นายปรัชญา  ภูอาษา        นายปิยนรินทร์  ฉ่ำพึ่ง          นายณัฐพล  พรหมเมือง         น.ส.ธนวัฒน์ ภิษัชรักวงศ์   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นิติกรชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

   

   7                                                                                                                              

นางศศิญาดา มีทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                                                                      

ลูกจ้างประจำ                         

                                                                                        

   noperson                                                                                  

                                                                                                          
    นางสาวศรีสกุล นันทา

            นักการ

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ       

                                                                                                             

   noperson                                                                                   
        

   นายภานุพันธ์  คีมพันธ์

     พนักงานขับรถยนต์     

                                                                        

   33

 

  นายสุทัศน์  ทันกระโทก
   พนักงานขับรถยนต์