ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่

 ประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2556 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1           ประจำปี พ.ศ. 2556 วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556

=================================================================

 ประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2557

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 27มิถุนายน 2557
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 15 สิงหาคม 2557
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 23 กันยายน 2557
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 26 กันยายน 2557

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 ประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2558

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 24 มิถุนายน 2558
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 14 สิงหาคม 2558
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 19 สิงหาคม 2558
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2558

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 ประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2559

สมัยสามัญ สมัยที่ 1

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

สมัยสามัญ สมัยที่ 2

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 20 มิถุนายน 2559

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 20 มิถุนายน 2559

สมัยสามัญ สมัยที่ 3

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559
การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 22 สิงหาคม 2559

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 9 กันยายน 2559

สมัยสามัญ สมัยที่ 4

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 23 ธันวาคม 2559

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 23 ธันวาคม 2559

====================================================================

ประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2560

สมัยสามัญ สมัยที่ 1

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

สมัยสามัญ สมัยที่ 2

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

สมัยวิสามัญ 

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่1

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

สมัยสามัญ สมัยที่ 3

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

สมัยสามัญ สมัยที่ 4

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

การประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ ่สมัยสามัญ สมัยที่ 4

 ====================================================================

ประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 1

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

สมัยสามัญ สมัยที่ 2

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

สมัยสามัญ สมัยที่ 3

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

สมัยสามัญ สมัยที่ 4

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

 ====================================================================

ประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 1

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

สมัยสามัญ สมัยที่ 2

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

สมัยสามัญ สมัยที่ 3

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

สมัยสามัญ สมัยที่ 4

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

  ====================================================================

 ประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2563

สมัยสามัญ สมัยที่ 1

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

สมัยสามัญ สมัยที่ 2

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

สมัยสามัญ สมัยที่ 3

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

สมัยสามัญ สมัยที่ 4

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4