ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลถนนใหญ่ Structure 1

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลถนนใหญ่ 2

 

 

อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล

                  เทศบาลตำบลมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายสำคัญ 2 ฉบับ คือ 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน  การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ สาธารณูปโภคและการก่อสร้าง
 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ การสุขาภิบาล
 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม การกีฬา
 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ
 8. บำรุงรักษา ประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดี
 9. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 10. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
 11. การส่งเสริม ฝึกและประกอบอาชีพ
 12. การควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม
 13. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่าง
 14. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
 15. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 17. กิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข